ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
a. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Gewoon Gerdien Stijlcoach haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

b. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Gewoon Gerdien Stijlcoach heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Gewoon Gerdien Stijlcoach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Gewoon Gerdien Stijlcoach.

c. Gewoon Gerdien Stijlcoach: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 75.15.10.57  levert Gewoon Gerdien Stijlcoach diensten op het gebied van workshops en (online) programma’s.

d. Derden: in voorkomende gevallen kan Gewoon Gerdien Stijlcoach haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Gewoon Gerdien Stijlcoach kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

e. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel. 

Artikel 2. Algemeen
 

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden van Gewoon Gerdien Stijlcoach Het betreft hier o.a. workshops, (online) programma’s

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. Gewoon Gerdien Stijlcoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
a. Offertes van Gewoon Gerdien Stijlcoach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Gewoon Gerdien Stijlcoach is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Gewoon Gerdien Stijlcoach zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Gewoon Gerdien Stijlcoach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

b. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gewoon Gerdien Stijlcoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

c. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Gewoon Gerdien Stijlcoach, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

d. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Gewoon Gerdien Stijlcoach uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Gewoon Gerdien Stijlcoach, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Gewoon Gerdien Stijlcoach een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht
a. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Gewoon Gerdien Stijlcoach de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting
a. Gewoon Gerdien Stijlcoach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Gewoon Gerdien Stijlcoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
a. Alle aanbiedingen van Gewoon Gerdien Stijlcoach hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Gewoon Gerdien Stijlcoach is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Gewoon Gerdien Stijlcoach via zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3d. en 4a. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
a. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Gewoon Gerdien Stijlcoach overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Gewoon Gerdien Stijlcoach verschuldigd.
b. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Gewoon Gerdien Stijlcoach. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Gewoon Gerdien Stijlcoach nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Gewoon Gerdien Stijlcoach daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Gewoon Gerdien Stijlcoach op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

d. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gewoon Gerdien Stijlcoach

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
a. In de offerte van Gewoon Gerdien Stijlcoach staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Gewoon Gerdien Stijlcoach voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. b. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Honorarium en betalingsvoorwaarden
a. Het honorarium van Gewoon Gerdien Stijlcoach en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Gewoon Gerdien Stijlcoach steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Gewoon Gerdien Stijlcoach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

b. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

c. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Gewoon Gerdien Stijlcoach over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Gewoon Gerdien Stijlcoach worden opgeschort, dit zonder dat Gewoon Gerdien Stijlcoach dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Gewoon Gerdien Stijlcoach in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

d. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Gewoon Gerdien Stijlcoach of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Gewoon Gerdien Stijlcoach te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

e. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Gewoon Gerdien Stijlcoach gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

f. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Gewoon Gerdien Stijlcoach plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Gewoon Gerdien Stijlcoach gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annulering
a. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Gewoon Gerdien Stijlcoach toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht
a. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 b. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging door klant of Gewoon Gerdien Stijlcoach
a. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

b. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Gewoon Gerdien Stijlcoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

c. Gewoon Gerdien Stijlcoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Gewoon Gerdien Stijlcoach houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
a. Gewoon Gerdien Stijlcoach en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Gewoon Gerdien Stijlcoach geleverde zaken en/of diensten.

b. Daarnaast is Gewoon Gerdien Stijlcoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Gewoon Gerdien Stijlcoach rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
a. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Gewoon Gerdien Stijlcoach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Gewoon Gerdien Stijlcoach. Datzelfde geldt ook voor de door Gewoon Gerdien Stijlcoach uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Gewoon Gerdien Stijlcoach Op alle door Gewoon Gerdien Stijlcoach ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid/geheimhouding
a. Gewoon Gerdien Stijlcoach is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Gewoon Gerdien Stijlcoach houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen 
a. Gewoon Gerdien Stijlcoach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Gewoon Gerdien Stijlcoach.

b. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing

c. Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Gewoon Gerdien Stijlcoach er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de klant op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.